Mezőfalva Nagyközség Hivatalos Honlapja
Mikulás földje központi települése

Az oldal betűméretét a fenti 3 "A" ikonnal tetszése szerint változtatni tudja...

Ma 2023. március 23. csütörtök, Emőke napja van.

Kezdőlap
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi- és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok:

Alaptevékenység

Jogszabály

szervezet és működés;

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

településfejlesztés, településrendezés;

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, helyi közutak), hulladékgazdálkodás;

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

óvodai ellátás;

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szociális ellátások, szolgáltatások;

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

esélyegyenlőség;

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

anyakönyv, népesség, hagyaték;

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

1992. évi LXIV. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról

kifüggesztés;

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

lakás- és helyiséggazdálkodás;

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

honvédelem,

polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

helyi adó;

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

sport, ifjúsági ügyek;

 2004. évi I. törvény a sportról

nemzetiségi ügyek

2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól

A jogszabályok hatályos szövege megtekinthető a www.njt.hu oldalon.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata.

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 
Cookie/süti kezelés
 
Kezdőlap | Mikulásfölde | Kereskedelem | Szabadidő | Online újságok | Közérdekű adatok | Adatvédelem
 
 Adatkezelési Tájékoztató
 
2008-2020 © Mezőfalva Önkormányzata - Minden jog fenntartva !